Sebastian Damkjær-Ohlsen, cand.pæd.pæd.psyk

Jeg
hjælper dagtilbud og organisationer med at løfte kvaliteten, skabe tryghed og samtidig udvikle ledere og medarbejdere. Jeg er optaget af sammenhængen mellem de udviklingspsykologiske perspektiver på børns tryghed, udvikling og tilknytning og de organisatoriske rammer, som sommetider spænder ben, eller modsat, skaber grobund for høj kvalitet. Jeg er manden du/I skal have fat på, hvis du/I ønsker coaching, supervision eller udviklingsforløb, hvor pædagogik og ledelse hænger sammen.

 

Jeg har viet mit arbejdsliv til børneområdet

Jeg har viet mit arbejdsliv til børneområdet først som spejder, socialpædagog og underviser på pædagoguddannelsen, og nu som selvstændig i eget navn. Jeg hjælper en lang række daginstitutioner, fritidsinstitutioner, skoler, samt kommuner med at øge kvaliteten. 

Ledelse af kvalitet i daginstitutioner
Jeg har fornyelig udgivet bogen ”Ledelse af kvalitet i daginstitutioner” – Dansk Psykologisk Forlag (dpf.dk). Der kan være store forskel der kan være på kvaliteten rundt om i landets daginstitutioner. Selv i den samme institution, kan der være markant forskel på stuerne. Jeg har skrevet denne bog til alle der ønsker at forbedre samarbejdet om kvalitetsudviklingen i daginstitution. Den viser, hvordan man organisatorisk og ledelsesmæssigt kan arbejde med at skabe god kvalitet i hele daginstitutionen. Bogen bygger bro mellem den pædagogiske kvalitet og det organisatoriske og ledelsesmæssige arbejde med at skabe kvalitet.

Børnerådet og forskning

I 2016 var jeg så heldig, at blive udpeget til Rådsmedlem i Børnerådet. Ved siden af Be-coming har jeg involveret mig i flere spændende forskningsprojekter om tidlig indsat, kvalitet i dagtilbud, trivsel og mistrivsel i fritidspædagogikken på DPU, Danmarks Pædagogiske Universitet.

Se LinkedIn profil her: (1) Sebastian Damkjær-Ohlsen | LinkedIn

 

KIDS specialist

Jeg er nok landets mest erfarne person, når det kommer til at observere kvaliteten i dagtilbud og fritidsinstitutioner. Her hjælper jeg kommuner landet over, med opstart og med at sammentænke tilsyn – ledelse af kvaliteten – og få udviklingsarbejde i hverdagen ind i den kommunale struktur og forståelse. Således at observationer ikke blot giver mere data, men kan anvendes systematisk i hele ledelseskæden. Derved kan de voksne sammen med børnene opnå handlekraft til at øge den konkrete kvalitet.

 

Far til fire

Jeg kender til utilstrækkeligheden og det at løbe stærkt, både fra den pædagogiske hverdag og i eget hjem. Men jeg kender bestemt også endnu mere til lykken og glæden ved børn. Jeg er den heldige far til fire dejlige drenge på 7, 5 og to små tvillinger. Et børne-, forælder- og fagperspektiv, som jeg gør en dyd ud af at have med mig i arbejdet..

 

Øverige erfaringerne kort fortalt

  • Partner og chefkonsulent i HR7 Erhverspsykologi (2019-2022)
  • Selvstændig pædagogisk psykologisk konsulent i Be-coming (2014-2019 & 2023-)
  • Forskningsmedarbejder på DPU; Kvalitet i dagtilbud (2017), Tværprofessionel tidlig indsats i barnet første 1000 dage (2020-2023) Børn og unges trivsel og mistrivsel i fritidspædagogikken (2021-2022)
  • Observatør på National kvalitetsundersøgelse af dagplejere og dagtilbud (2022)
  • Bestyrelse på Lykkegard Socialpædagogisk tilbud til børn og unge (2019-2022)
  • Udpeget af ministeren til Rådmedlem i Børnerådet (2016-2019)  
  • Underviser på professionshøjskolerne; pædagoguddannelsen, plejefamilier, dagplejer, AMU & EGU (2015-2019)
  • Pædagog og tidligere medhjælper i daginstitutioner, SFO og døgninstitutioner (2004-2016)

Bag om navnet

Becoming kan bedst oversættes til det danske begreb ‘tilblivelse‘. Begrebet ‘becoming‘ strammer fra den Franske filosof Deleuze. Deleuze beskriver becoming, som en konstant og ‘ongoning‘ proces. Jeg har til opgave at hjælpe organisationer i deres tilblivelse. Tilblivelsen, eller jeres becoming, handler om den proces, der skal til for at sætte jer i stand til at lykkes med kerneopgaven; Nemlig at støtte børn og unge i deres trivsel, læring og udvikling.