Daginstitutionens betydning for børns udvikling

Daginstitutionens betydning for børns udvikling September 28, 2017Leave a comment

Denne rapport er udarbejdet som en forskningsrapport med økonomisk støtte fra BUPL, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund. Det er undersøgelsens formål at undersøge og beskrive forskningsresul- tater, der belyser vuggestuens og børnehavens betydning for børns ud- vikling. Det er endvidere formålet at afdække de parametre, der må anta- ges at være centrale for dagpasningens kvalitet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share this page

Looking for an outstanding business consultant?